KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, May 4, 2018

Công cụ tra toán đồ thiết kế đường1. Toán đồ Kogan xác định Ech của 2 lớp đất


2. Công cụ tra biểu đồ nhân tố động lực
Link: http://123link.pw/FFC8Pb3.  Công cụ tra toán đồ Tax
Link: http://123link.pw/o2b10


4. Toán đồ xác định ứng suất cắt lớn nhất trong lớp BTN
Link: http://123link.pw/lnnSZdYv

Nguồn: Phạm Văn Tài
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 30.04.2018https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment