KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Saturday, May 5, 2018

File excel tính lún theo các phương pháp khác nhauDự báo lún theo kết quả thí nghiệm CPT (theo cách tính Schmertmann) chỉ phù hợp cho đất cát 

+ Nếu nền đất có lớp đất dính không có chất hữu cơ, độ lún có theo cách tính này có thể lớn hơn thực tế;
Trong trường hợp này, bạn có thể tăng qc của đất dính lên 1.5 lần để có dự báo lún phù hợp hơn.
+ Số liệu địa chất phải đủ tới độ sâu lớn hơn khoảng 4* bề rộng móng thì mới có kết quả dự báo lún theo CPT.
Chỉ đất dính mới làm được thí nghiệm để có đường cong nén ép e-p (hay Cc, Cr).
Muốn tính lún theo số liệu e-p thì phải check vào ô tương ứng ở hàng 3 sheet “tn nen ep”. Dự báo lún theo E và chỉ số nén Cc, Cr:. Với các lớp đất rời, chương trình sẽ sử dụng môđun biến dạng E
Với các lớp đất dính, chương trình sẽ sử dụng chỉ số Cc, Cr theo công thức:
để có e0i thì người dùng vẫn phải nhập số trong sheet “tn nen ep”
Nếu đường đắp thẳng đứng (có tường giữ đất), thì giá trị taluy (tỷ số đứng/ ngang) nên đặt là 0.0000001

Lún theo thời gian:

Phía dưới vật liệu thoát nước thẳng đứng (bấc thấm, cọc cát), coi độ cố kết U như giá trị ban đầu. 
(tính trong phần “KHÔNG VẬT LIỆU THOÁT NƯỚC”)
tính theo các phương pháp lún khác nhau
Vật liệu thoát nước thẳng đứng thường chỉ dùng cho công trình đường, vì vậy sheet “Lun theo thoi gian”
được viết cho đường đắp
Link: http://123link.pw/RbSKS
Nguồn: Sưu tầm
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 30.04.2018https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment