KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Thursday, September 6, 2018

Giáo trình + video hướng dẫn tự học Project
Giáo trình + video hướng dẫn tự học Project 
Bao gồm: Giáo trình Project 2010, 2007 + Video hướng dẫn project cơ bản + file mẫu

No comments:

Post a Comment