KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, April 27, 2018

Tổng hợp các file excel tính toán các loại mố cầu BTCT

1. Tính toán mố cầu theo Tiêu chuẩn 22TCN272-05
Link: http://123link.pw/QrZOj
2. Tính toán mố trên móng nông
Link: http://123link.pw/gRhOF0e


3. Mố trên móng cọc - 1
Link: http://123link.pw/U2UYsd3


4. Mố trên móng cọc 2
Link: http://123link.pw/MocbnIj


5. Mố xiên
Link: http://123link.pw/dNpnFI


6. Mố cầu dầm liên tục
Link: http://123link.pw/sXDrTG


7. File excel tính toán mố cầu bằng tiếng Anh
Link: http://123link.pw/kBAKySK


Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment