KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Tuesday, April 17, 2018

Danh sách tổ đội và đơn vị cung cấp dịch vụDanh sách tổ đội nhận giao khoán các hạng mục công trình và các đơn vị cung cấp dịch vụ (Update tháng 4/2018) bao gồm 193 tổ đôi và 260 đơn vị cung cấp
Link download: http://123link.pw/eLqLS6T
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment