KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, April 27, 2018

BVTK trụ sở làm việc bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Bản vẽ thiết kế full (kiến trúc, kết cấu, điện nước, điều hòa, thông tin liên lạc...) trụ sở làm việc các cơ quan thuộc bộ Văn hóa thể thao và du lịch
Link: http://123link.pw/JjhMB
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment